Αναλυτική Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργο MyHealthTravel είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη ενός καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης υπηρεσιών (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) Ιατρικού Τουρισμού και την Υγεία και τη δημιουργία brand Ιατρικού Τουρισμού για τη χώρα.

Ο Ιατρικός Τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Τουρισμού που αφορά στην επιλογή του «διεθνούς» ασθενή να αναζητήσει ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου και συγχρόνως χαμηλότερου κόστους στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα το «Ιατρικό Ταξίδι» μπορεί να συνδυαστεί με τον τουρισμό, ειδικά στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών υγείας οι οποίες απαιτούν την ελάχιστη νοσηλεία.

Ο Ιατρικός Τουρισμός είναι ένα σύνθετο σύνολο υπηρεσιών, όπου μετέχουν:

Πάροχοι υπηρεσιών υγείας, Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς, Τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς ειδικών μορφών τουρισμού, Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας, Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού με βάση διεθνή standards, Medical Tourism facilitators (διαμεσολαβητές).

Ο «Κύκλος του Ιατρικού Ταξιδιού» περιλαμβάνει:

1. Επιλογή ιατρικής υπηρεσίας/ θεραπείας

2. Επιλογή χωράς προορισμού και μονάδας

3. Διαδικασία προετοιμασίας ασθενή στην χώρα προέλευσης πριν την άφιξη στη χώρα προορισμού/ θεραπείας

4. Άφιξη στη χώρα προορισμού/ θεραπείας

5. Εισαγωγή στη μονάδα θεραπείας

6. Μεταφορά και διαμονή σε ξενοδοχείο του ασθενούς και των συνοδών ατόμων

7. Θεραπεία με συνεχή υποστήριξη υπηρεσιών διεθνή ασθενή

8. Προετοιμασία σχετικών εντύπων στη γλώσσα του ασθενή – Εξιτήριο

9. Παρακολούθηση μετά την έξοδο από την μονάδα

10. Περαιτέρω διαμονή στη χώρα για τουριστικούς λόγους του ασθενή και των συνοδών ατόμων (εξατομικευμένη ταξιδιωτική εμπειρία)

11. Ιατρική παρακολούθηση κατά το διάστημα της διαμονής στη χώρα για τουριστικούς λόγους

12. Διαχείριση και διάδραση των τουριστικών υπηρεσιών

13. Αναχώρηση από την χώρα προορισμού/ θεραπείας

14. Παρακολούθηση στη χώρα προέλευσης για την αποθεραπεία του ασθενή

15. Διαρκής ενημέρωση του ασθενή και μετά την αποθεραπεία του.

Η δημιουργία στρατηγικής για την ορθή στόχευση του προϊόντος προϋποθέτει πριν από όλα ένα εργαλείο, το οποίο συνδέει την αγορά του εξωτερικού με τους εγχώριους εμπλεκόμενους φορείς της Υγείας και του Τουρισμού. Ακόμη πιο επιτακτική καθίσταται η παρούσα ανάγκη, εφόσον διεθνώς, η αγορά του Ιατρικού Τουρισμού, που αναπτύσσεται ραγδαία και κάθε χώρα επιθυμεί να αποκτήσει μερίδιο αγοράς παγκοσμίως, δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω αντίστοιχων facilitators. Η προτεινόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο facilitator που αποσκοπεί:

i. Στην οργάνωση και λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού,

ii. Στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς, με στόχο η Ελλάδα να εισέλθει στη διεθνή αγορά και να προκύψουν οφέλη για την εθνική οικονομία,

iii. Στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ως εκ τούτου την αύξηση των εσόδων των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας,

iv. Στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως προορισμού για Ιατρικό Τουρισμό (δημιουργία brand).

Το παρόν καινοτόμο εργαλείο φιλοδοξεί να καταστεί ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού (facilitator), που θα παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και χρήση του οποίου θα κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι πάροχοι στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν και θα συνδέεται με τη διεθνή αγορά. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού είναι μεταξύ άλλων Δημόσιοι ή Ιδιωτικού Φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιδιώτες Ασθενείς, Ξενοδοχεία, Υπηρεσίες Μεταφοράς και Εστίασης, Πάροχοι Ειδικών Μορφών Τουρισμού, Facilitators, Δήμοι και Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες.