Αναμενόμενα Αποτελέσματα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η σύμπραξη και διάδραση όλων των συμμετεχόντων με σκοπό την δημιουργία μιας νέας ειδικής μορφής τουρισμού, τον Ιατρικό Τουρισμό (Medical Tourism), η οποία διαφοροποιείται από το απλό Ιατρικό Ταξίδι (medical travel), αποτελεί διεθνή καινοτομία, γιατί θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη σύνθετη παρεχόμενη υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι «έξυπνη», εφόσον θα παρέχει στον τελικό χρήστη ένα ολοκληρωμένο και tailor made οικοσύστημα, το οποίο θα συνθέτει για πρώτη φορά όλες τις υπηρεσίες σε ένα εξατομικευμένο προϊόν. Η καινοτομία της υπηρεσίας έγκειται στο γεγονός ότι με βάση την χρήση του συστήματος και την συχνότητα/συνδυασμό επιλογών, θα προτείνονται στον ενδιαφερόμενο χρήστη πιθανά σενάρια τουρισμού για τον ίδιο και τα συνοδά άτομα, τα οποία θα εναρμονίζονται με την ιατρική του θεραπεία και τις τουριστικές του προτιμήσεις. Η καινοτομία αυτή θα λειτουργεί και αντίστροφα, ήτοι θα αποτελεί μηχανή αναζήτησης/προσφοράς και για τους παρόχους του τουρισμού, της υγείας, των ασφαλειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, που επιθυμούν να εμπλακούν και να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Ο Ιατρικός Τουρισμός προϋποθέτει πολύ υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών. Προκειμένου να ανταποκριθούν στα διεθνή πρότυπα, οι δύο κλάδοι θα επιτύχουν υψηλή παροχή υπηρεσιών και για τους Έλληνες.

2. Οι συνέργειες, οι συμφωνίες και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικού προσωπικού της Ελλάδας με άλλα κράτη θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και της υγείας στην Ελλάδα, αλλά και στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτόν.

3. Θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, λόγω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της εισροής ειδικής κατηγορίας επισκεπτών, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για ιατρικό σκοπό.

4. Παράλληλα, λόγω της μακράς διαμονής στην χώρα για θεραπευτικούς λόγους, οι ίδιοι οι ασθενείς αλλά και οι συνοδοί αυτών, θα συνδυάσουν τον Ιατρικό Τουρισμό και με άλλες μορφές τουρισμού. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθούν συνέργειες και ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας.

5. Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού θα συμπαρασύρει σε ανάπτυξη και άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως είναι η φαρμακευτική βιομηχανία, η πρωτογενής παραγωγή ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, ο ξενοδοχειακός τομέας, κ.α

6. Λόγω της ένταξης και διάδρασης στην πλατφόρμα πολλών παικτών θα αποτελέσει και ένα σημαντικό data base.

7. Η αλληλεπίδραση των διεθνών αγορών στους τομείς του τουρισμού και της υγείας μέσω της πλατφόρμας θα αποτελεί τον πλέον καινοτόμο τρόπο συλλογής στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για την περαιτέρω χάραξη στρατηγικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

8. Διασύνδεση με τον ΕΟΤ, θεσμικά όργανα και τουριστικές ενώσεις για την προβολή της χώρας ως προορισμού για Ιατρικό Τουρισμό.

9. Μέσο περαιτέρω ανάπτυξης των υπαρχουσών και δημιουργίας νέων ειδικών μορφών τουρισμού.

10. Μέσο ευαισθητοποίησης των κρατικών οργάνων, κυρίως των ελεγκτικών μηχανισμών, σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών, της οργάνωσης και της νόμιμης λειτουργίας των παρόχων σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων στον Ιατρικό Τουρισμό.

11. Κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση του ιατρικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας.

12. Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, ώστε η Ελλάδα να γίνει ακόμα μεγαλύτερος πόλος έλξης ξένων επισκεπτών, με σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Μέσω της διάδρασης στην πλατφόρμα θα αντλούνται διάφορα στατιστικά στοιχεία. Μέσω της πλατφόρμας επίσης θα πραγματοποιείται και έρευνα αγοράς, που είναι βασικό προαπαιτούμενο για την δημιουργία του προϊόντος, μαθαίνοντας ποιος είναι ο ιατρικός τουρίστας στον οποίο απευθύνεται και ποια είναι η χώρα προέλευσης ως χώρα προορισμού. Έτσι η δημιουργία του προσφερόμενου πακέτου, θα συνδημιουργηθεί με βάση τη ζήτηση και αντίστροφα.