Αντικείμενο του έργου

Ο στόχος του ΜyHealthΤravel είναι η υλοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ιατρικού τουρισμού που θα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα θα εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των υποψηφίων ασθενών σε συνδυασμό με την παροχή μιας τουριστικής εμπειρίας. Επιπλέον, θα παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να πραγματοποιεί προ-κράτηση μιας ιατρικής υπηρεσίας, καθώς και μιας τουριστικής εμπειρίας που τον ενδιαφέρει. Ακολούθως, ο διαχειριστής της πλατφόρμας, το ιατρικό κέντρο, θα αναλαμβάνει πλήρως τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την απρόσκοπτη φιλοξενία, την ιατρική φροντίδα του ενδιαφερόμενου και την αξιοποίηση του υπολοίπου χρόνου διαμονής του σε τουρισμό.

Στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί μια πλατφόρμα που θα διαχειρίζεται αρχικά τα αιτήματα παροχής κάποιας ιατρικής υπηρεσίας που θα αναζητά ο ενδιαφερόμενος χρήστης και στη συνέχεια την οργάνωση της συνολικής εμπειρίας του. Βασικός στόχος είναι ο συνδυασμός της ιατρικής υπηρεσίας με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών όταν αυτό απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο. Προς την κατεύθυνση της διπλής αυτής εξυπηρέτησης, η πλατφόρμα θα διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη – ασθενή την ταχεία και άρτια καταχώρηση και υλοποίηση του αιτήματος του.

Το βασικό προτέρημα της πλατφόρμας είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός της παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών μέσα από μία φιλική προς το χρήστη διεπαφή. Η ιστοσελίδα της πλατφόρμας θα είναι εύχρηστη ενώ θα πραγματοποιείται αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους πιθανούς χρήστες. Η επικοινωνία αυτή θα περιλαμβάνει τη διατήρηση των αξιολογήσεων των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παροχή των υπηρεσιών. Ο συνδυασμός αυτών με ποσοτικές μετρήσεις που θα οριστούν, θα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πλατφόρμας συνδυαστικής παροχής ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών αλλά και τα περιθώρια για βελτίωση μέσω της ανατροφοδότησης. Με τον τρόπο αυτό, ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα κατέχει τη διπλή ιδιότητα του ασθενούς και του τουρίστα και ως εκ τούτου όλες οι διαδικασίες που θα προβλεφθούν για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να διευκολύνουν και να διασφαλίζουν την ομαλή σύνδεση των δύο παραπάνω ιδιοτήτων.

Το βασικό κίνητρο που ωθεί το χρήστη στη χρήση μιας πλατφόρμας όπως η προτεινόμενη είναι αφενός μεν οι υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από το εκάστοτε ιατρικό κέντρο, που θα έχει το ρόλο του διαχειριστή της πλατφόρμας, αφετέρου δε η παροχή μιας τουριστικής εμπειρίας σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία.

Τέλος, το MyHealthTravel μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό διακρατικών μετακινήσεων και ένα πόλο έλξης ιατρικού τουρισμού για την χώρα μας. Η αυξανόμενη φήμη των ιατρικών μονάδων της χώρας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και αποτελούν ένα σημαντικό καταλύτη ώστε να ενισχυθεί ο τουριστικός τομέας της χώρας μας, καθώς και να ανατροφοδοτηθεί ο ίδιος ο ιατρικός κλάδος.